Quote by حسين پناهی: “ميزی برای کار کاری برای تخت تختی برای خواب خ...”


ميزی برای کار
کاری برای تخت
تختی برای خواب
خوابی برای جان
جانی برای مرگ
مرگی برای ياد
يادی برای سنگ

اين بود زندگی؟”

Quote by حسين پناهی: “ميزی برای کار کاری برای تخت تختی برای خواب خ...” Friday, July 25, 2014 @ 9:49pm

Comment