چپ ایرانی و مشکل آن با یهودیان | BamdadKhabar | بامدادخبر


از منظر چپ‌های ایرانی مشکل اساسی دنیا و بشریت، نظام سرمایه‌داری است که امروز وجهی جهانی یافته است. در این نظام سرمایه‌داری جهانی، از نگاه چپ، یهودیان سهمی اساسی به خود اختصاص می‌دهند. آن‌ها هم سهمی قابل توجه از این سیستم دارند، هم از منافع آن برخوردارند و هم به نحو نهادینه از آن دفاع می‌کنند. در همین جاست که سر و کلهٔ نظریهٔ توطئه (اداره جهان توسط یهودیان) پیدا می‌شود. آن‌ها با این دسته از باورهای عمومی در میان اروپاییان ضد سامی که یهودیان قومی حریص در جمع‌آوری مال و زالوصفت هستند اشتراک نظر دارند گرچه این نظر را همیشه به صراحت بیان نمی‌کنند. عامه‌گرایی جریان چپ در ایران علی‌رغم مدعیات پیش‌گامی توده، بسیار عوام‌زده و عامه‌گرا بوده است. از نشانه‌های بارز آن عدم شجاعت دفاع از حقوق اقلیت‌های دینی و بالاخص یهودیان و بهاییان است.

چپ ایرانی و مشکل آن با یهودیان | BamdadKhabar | بامدادخبر Saturday, August 2, 2014 @ 6:59pm

Comment